کشف تسلیحات و مهمات به جا مانده از تروریست ها در حومه های دمشق و قنیطره

حومه دمشق -قنیطره- سانا 

در راستای تکمیل عملیات پاکسازی مناطقی که از لوث تروریسم توسط ارتش عربی سوریه آزاد شده، مقامات ذیربط تسلیحات و مقادیر مهمات و تسلیحات و وسایل ارتباطی ، را در حومه های دمشق و قنیطره کشف کردند.

خبرنگار سانا گفت که : مقامات ذیربط در راستای تکمیل عملیات پاکسازی مناطقی که از لوث تروریسم توسط ارتش عربی سوریه آزاد شده،تسلیحات و مهمات که بعضی از آن ساخت غربی و آمریکایی است و مقادیر مهمات و تسلیحات به جا مانده از تروریست ها را در حومه های قنیطره و دمشق کشف کردند.