بازگشت برخی خانواده های آواره از طریق گذرگاه مرزی نصیب