رئیس دانشگاه شانگهای: چین سوریه شریک همدیگرند

پکن-سانا

لی بان شونگ رئیس دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای تاکید کرد که چین وسوریه شریک همدیگر وبه دنبال منفعت متبادل وموفقیت مشترک به خصوص در راستای ساخت وساز مشترک یک کمربند یک راه را هستند

در نطق خود در مراسم افتتاح دوره مطالعات که توسط مرکز مطالعات توسعه چینی عربی وبا مشارکت 35 پژوهشکر از تمام اداره های دولتی در سوریه برگزار می شود؛این دوره مطالعات را به دنبال ایجاد یک خاستگاه برای تعمیق گفت وگو وتبادل بین کشورها به هدف پیش بردن وانجام کارهای بازسازی در سوریه عنوان کرد.

محمد یسار عابدین مدیر کل شرکت عمومی مطالعات ورایزنی فنی در سوریه گفت: روابط بین سوریه وچین بر اساس احترام متبادل ومنفعت مشترک نهادینه شده است.

وی به موضع حامی جین از سوریه در مقابله با تروریسم وتاکید بر حاکمیت ویگانگی اراضی آن اشاره نمود.

شاهد أيضاً

حمله تروریستی به قطار حمل و نقل فسفات در حومه شرقی حمص

دمشق-سانا قطار حمل و نقل فسفات در حومه شرقی حمص در معرض حمله خرابکارانه ای …