معاون رئیس جمهور چین به معلم: به حمایت چین از سوریه در تحکیم روابط دوگانه ادامه خواهیم داد

پکن-سانا

ولید معلم وزیر خارجه و معاون نخست وزیر کشورمان که به پکن سفر کرده، با ونگ کیشان معاون رئیس‌جمهور چین دیدار و گفتگو کرد.

ونگ کیشان معاون رئیس‌جمهور چین ادامه حمایت چین از سوریه و تحکیم روابط دوجانبه در تمام زمینه ها را تاکید کرد.

طی این دیدار روابط تاریخی میان دو کشور دوست و لزوم تحکیم هماهنگی و همکاری میان آنها در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه و مقیمان خارج در آغاز این دیدار اشاره کرد: سوریه خواستار توسعه روابط با جمهوری خلق چین در تمام زمینه ها از جمله زمینه اقتصادی می شود.

وزیر معلم از چین برای حمایت سیاسی چین از سوریه در نشست های بین المللی که در تقویت پایبندی ملت سوریه طی سال های جنگ سهیم بوده است، قدردانی و تشکر کرد.

وی با اشاره به قدردانی سوریه از مواضع چین گفت که سوریه و چین امروز در یک سنگر در مبارزه با اقدامات و تحریم های اقتصادی که توسط آمریکا علیه ملت های دو کشور تحمیل شده است، قرار دارند.

وزیر امور خارجه کشورمان  تجلیل ملت سوریه از ابتکارات ملت چین و تمدن و دستاوردهای خود را ابراز، بر ادامه حمایت چین از سوریه و اهمیت تقویت روابط بین چین و روسیه و ایران برای حمایت از سوریه تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور چین  بر ادامه ارائه حمایت چین از سوریه در نشست های بین المللی و تحکیم روابط دوگانه تاکید کرد.

وی به عمق روابط تاریخی چین و سوریه و نقش خود در ساختن تمدن بشری اشاره کرد.

معاون رئیس جمهور چین بر حفظ حاکمیت و استقلال سوریه و یگانگی اراضی خود و احترام به قوانین بین المللی تاکید کرد.

ونگ کیشان مخالفت خود را با هرگونه دخالت خارجی در امور سوریه ابراز نمود.