فعالیت مجدد مرکز گردشگری الولید در درعا

درعا –سانا

اداره گردشگران درعا از فعالیت مجدد مرکز گردشگری الولید در شهر الصنمین در حومه شمالی درعا  پس از اجرای بازسازی آن  خبر داد.

یاسر السعیدی مدیر اداره گردشگران درعا به خبرنگار سانا گفت که مراکز توریستی جاذبه گردشگران در ریف شمالی درعا به شمار می رود

مرکز گردشگری الولید شامل بخش برای تغذیه و دیگر برای شنا است .

شایان به ذکر است که مرکز گردشگری الولید در راه قدیم دمشق –درعا واقع است و در سال 2010 تاسیس شد .