شهادت یک خانم وجراحت 7 غیر نظامی دیگر و ویرانی منازل وآتش گرفتن در پی شلیگ حمپاره های موشکی توسط تروریست ها علیه حومه حما

حما-سانا

در پی شلیک موشک ها توسط گروه های تروریستی علیه شهرهای قمحانه وشطحه وسلحب وسقلبیه یک زن شهید و7 غیر نظامی دیگر مجروح شدند.

خبرنگار سانا در حما گفت تروریست های حاضر در حومه شمالی مجاوز حومه جنوبی ادلب شهرک های قمحانه را با شلیک چند موشک هدف قرار دادند وومنجر به شهادت یک زن وجراحت 5 غیر نظامی دیگر و وقوع خسارات مادی در منازل واملاک اهالی شد.

خبرنگار افزود که موشک های که توسط گروه های تروریستی علیه شهرک های سلحب وسقیبله در حومه شمال حما شلیک شده باعث جراحت یک مرد ویک زن در سلحب و وقوع خسارات در املاک اهالی وزمین های زراعتی در دو شهرک شد.

شاهد أيضاً

با هم علیه کرونا