تداوم حمایت کوبا از سوریه در مبارزه با تروریسم

هاوانا-سانا

دکتر ادریس میا سفیر سوریه در کوبا با تعدادی از سفیران کشورهای دوست و أنايانسی رودريغيز معاون اول وزیر امور خارجه کوبا  دیدار کرد.

أنايانسی رودريغيز معاون اول وزیر امور خارجه کوبا  مجددا مواضع حامی کشورش از سوریه در مقابله با تروریسم تاکید کرد و به استقامت و مقاومت ارتش، مردم و رهبری آن در برابر جنگ تروریستی قدردانی و اعلام افتخار کرد.

معاون اول وزیر امور خارجه کوبا با اشاره به روابط تاریخی دو کشور دوستانه  تأکید کرد که مواضع کوبا در محافل بین المللی همیشه در کنار سوریه باقی خواهند ماند.

سفیر میا با ابراز قدردانی سوریه از مواضع کوبا در مورد مسائل عربیه در محافل بین المللی تاکید کرد که دو کشور در یک سنگر در مقابله با امپریالیسم جهانی و ابزار آن قرار دارند.