كشف يک بيمارستان ميدانی و تجهیزات وابسته به تروریست های  کلاه سفید ها در الحویز در ریف حماه