همراهی دوربین سانا با رزمندگان ارتش عربی سوریه در شهرک تل هواش+ویدیو