کشور هند بر مشارکت خود در روند بازسازی سوریه تاکید می کند

دمشق-سانا

کشور هند بر ضرورت احترام حاکمیت وتمامیت اراضی سوریه تاکید کرد وبر لزوم حل بحران در سوریه از طریق روند سیاسی وتحت رهبری سوریه اشاره کرد.

بیانیه کشور هند توسط سفارت خود در دمشق پس از سفر یک هیئت هندی به سوریه طی 19 تا 21 ماه جاری ارئه شده است، این هیئت شامل معاون وزیر خارجه برای امور خارجی تی است نیرومورتی ومدیر کل امور غرب آسیا وشمال آفریقا در وزارت امور خارجه وسفیر هند در دمشق حفظ الرحمن میباشد.

حسين

شاهد أيضاً

مذاکرات میان سوریه ولهستان برای ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور

دمشق-سانا هیات پارلمانی لهستان با اعضای  هیئت مدیره اتاق بازرگانی دمشق وصنعت دمشق وریف آن …