کشف تسلیحات ساخت آمریکا و ترکیه و قطعه های باستانی و مواد مخدر در ریف های دمشق و درعا و حماه