سخنرانی رئیس جمهور کشورمان  در افتتاح مرکز بین المللی اسلامی شام وابسته به وزارت اوقاف برای مقابله با تروریسم وافراط گرایی