اداره کشاورزی القنیطره: تولید بیش از 6 هزار تن گندم در فصل جاری

القنیطره-سانا

اداره کشاورزی در القنیطره تولید استان القنیطره از گندم طی فصل جاری به 6034 تخمین زد.

مهندس شامان جمعه مدیر اداره کشاورزی در یک بیانیه به خبرنگار سانا خاطر نشان کرد که تولید تخمینی  برای هر هکتار در زمین آبی به  کیلو گرم2250 رسیده وبرای هر هکتار در زمین دیم به 1225 کیلو گرم رسیده است. وکل زمین کشت شده با محصول گندم به 7089 هکتار رسیده که 5768 از آن زمین دیم است.

حسین

شاهد أيضاً

تاکید همایش ناسونالیستی دمشق بر مخالفت با معامله قرن

دمشق – سانا شرکت کنندگان در همایش ناسونالیستی دمشق بر ایستادگی خود در برابر همه …