امروز در تاریخ 19/5..روز دانشجو در الجزایر

دمشق-سانا

امروز در تاریخ..

زادروزها..

1890 –هوشی‌مین، اولین رییس جمهور , بنیانگذار ویتنام  شمالی.

1914 –ماكس بيروتز، شیمیدان انگلیسی.

مرگ ها..

1536 – آن بولين، همسر هنری هشتم شاه انگلستان.

1998 – سوسوكه أونو، نخست وزیر ژاپن.

2009 – رابرت فورشغوت بیوشیمی آمریکایی.

عید ها و مناسبت ها..

روز دانشجو در الجزایر.