بازگشت سری جدیدی از آوارگان سوری از اردوگاه الرکبان

حمص – سانا

امروز سری جدیدی از آوارگان سوری با عبور از گذرگاه جلیغم در ریف شرقی حمص به وطن بازگشتنه اند.

خبرنگار سانا در گذرگاه جلیغم در همین باره توضیح داد: ده ها خانواده که پنج سال تحت بازداشت نیروهای اشغالگر آمریکا و تروریست ها مزودورشان بودند امروز از اروگاه الرکبان بازگشته اند.

بازگشتگان از خروج از اردوگاه الرکبان و بازگشت به وطن ابراز خوشحالی کرده و استقبال مقامات ذیصلاح از آنان را مورد ستایش قرار دادند.