ادامه عملیات بازسازی ایستگاه تبدیل برق روستای الشريعه در ریف حماه