شهرصنعتی الشیخ نجار… 300 کارخانه تولیدات خود شروع کرد، ودرخواست تامین انرژی وسوخت دارند

حلب- سانا

300 کارخانه تولیدات خود به شکل جزئی یا کامل شروع کرد، حجم تولیدات کارخانه ها  به دسترسی به مواد اولیه  وبرق وسوخت ارتباط دارد، بر حسب بیانیه رئیس اتحادیه اتاق صنعتی “فارس الشهابی” گفت: انتظار داریم طی سال جدید تعداد کارخانه های که تولید مجدد خود شروع بکند ودر حال دسترسی به مواد اولیه وبرق وسوخت ولوازم صنعتی ، به 600 کارخانه برسد.

وی تاکید کرد که :شروع مجدد تولید در کارخانه های شهر صنعتی الشیخ نجار یک چالشی برای سوریه علیه کشورهای توطئه ای محسوب می شود، به ویژه رژیم اردوغان ودولت حزب عدالت وتوسعه ترکیه که هدف اصلی شان تخریب وسرقت شهر صنعتی الشیخ نجار در حلب به نفع شهر صنعتی غازی عنتاب ترکیه می باشد.

برگشت کارخانه های الشیخ نجار وشروع مجدد به کار وتولید ، نشان دهندۀ ناموفق بودن  تلاش های کشورهای توطئه ای علیه سوریه می باشد.