تولید شهر حماه امسال 7.5 هزار تن از روغن زیتون و 47 هزار تن از زیتون

حماه-سانا

امسال استان حماه 7.5 هزار تن از روغن زیتون و 47 هزار تن از زیتون تولید کرده است، در مقابل پارسال 11 هزار تن از روغن زیتون و 56 هزار تن از زیتون تولید کرده بود.

عمار صبوح رئیس دفتر زیتون در اداره کشاورزی به خبرنگار سانا تصریح کرد که سبب کاهش تولید  به خشکسالی که در ماه اوریل گذشته در استان حماه حاصل شد، راجع می شود

اداره کشاورزی در استان حماه قیمت آبگیری یک کیلو زیتون را 7.5 لیر و قیمت 20 لیتر روغن زیتون را بین 10 و 12 هزار لیر تعیین کرد.