مرمت سازی آسیاب آبی “الماموریه” در حماه

حماه- سانا

امروز شهردادری حماه کارهای مرمت سازی آسیاب آبی “الماموریه” در شهر حماه شروع کرد، آسیاب آبی الماموریه دومین آسیاب در شهر از لحاظ بزرگی وبا قطر 21متر می باشد.

Waterwheels-of-Hama

رئیس شهرداری مهندس “محمود القیسی” در بینایه به سانا گفت: کارهای مرمت سازی برای حفظ این اثر شامل دو بخش سنگی وچوبی است، این آسیاب یک نمادی برای میراث فرهنگی وگردشگری محسوب می شود.

 

 

تعداد آسیاب های آبی در شهر حماه در اویل قرن 20، 105 بود، 25 آسیاب داخل شهر حماه است، 19 کار می کند، آسیاب های آبی (المحمدیه والماموریه والبشریه والمویدیه والعثمانیه والکیلانیه والجعبریه والخضوره والدهشه والمقصف) مهمترین آسیاب های آبی در بین 105 آسیاب محسوب می شود.

images