مشارکت گسترده سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

تهران-سانا

حدود 20 از انتشارات سوریه در رشته های مختلف در سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  تحت عنوان ” خواندن توانستن است” حضور دارند وبا  کتاب های باعناوین مختلف در زمینه های فلسفی، علمی، ادبی ، مذهبی واجتماعی شرکت کردند.

صاحبان انتشارات به اهمیت نمایشگاه کتاب تهران وحضور گسترده بازدیدکنندگان علاوه بر تنوع کتاب ها در تمام رشته های علمی ومیراث فرهنگی ومذهبی وفلسفی اشاره کردند.

حسین

شاهد أيضاً

تاکید ولید المعلم بر اهمیت تقویت همکاری ها بین سوریه و هند در تمام زمینه ها

دمشق – سانا ولید المعلم وزیر امور خارجه کشورمان امروز با تی اس تیرومورتی معاون …