اظهارات وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه در دمشق

اظهارات وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران در وزارت امور خارجه در دمشق