رنگ و بوی زندگی در غوطه شرقی  پس از یک سال رهایی

دمشق -سانا

امروز  یک سال از آزادسازی منطقه  غوطه شرقیه واقع در ریف دمشق  می گذرد.

یک سال پس از آزادی غوطه شرقیه، این منطقه با همه زخم های عمیقش رنگ و بوی زندگی به خود گرفته است.

غوطه شرقیه ، یک سال پس از آزادی از اشغال تروریستهای ، با همه زخم های عمیقش ، اکنون رنگ و بوی زندگی به خود گرفته است.