لغو معافیت مالیاتی برای کامیون های عربستانی

دمشق – سانا

وزارت حمل و نقل سوریه امروز تصمیم لغو معافیت کامیون های عربستان سعودی را که به کشور جمهوری عربی سوریه وارد و خارج می شود، صادر کرد.

محمود سعید مدیر بخش حمل و نقل در وزارت حمل و نقل سوریه گفت که این تصمیم بر مبنای معامله متقابل با کشورهای همسایه ای که مالیات بالایی از کامیون های سوری وارد کننده به اراضی این کشورها می گیرند، اتخاذ شده است.