ورود سری جدیدی از خانواده های آوار شده به گذرگاه جلیغم در بادیه

حمص-سانا

سری جدیدی از خانواده های آوار شده از اردوگاه های الرکبان خارج و وارد گذرگاه جلیغم در بادیه شدند.

هزار ها غیر نظامی در اردوگاه الرکبان تحت بازداشت نیروهای اشغالگر آمریکا و مزدورانشان قرار دارند.

چهارشنبه گذشته ده ها خانواده آواره که تحت بازداشت نیروهای اشغالگر آمریکا در اردوگاه الرکبان بودند، وارد گذرگاه جلیغم شده اند.

نیروهای اشغالگر آمریکا و مزدورانشان از خروج غیر نظامیان از اردوگاه الرکبان جلو گیری می کنند.