ورود ده ها خانواده به گذرگاه جلیغم در بادیه سوریه

حمص – سانا

خبرنگار سانا از ورود ده ها خانواده به گذرگاه جلیغم در بادیه سوریه خبر داد.

این خانواده ها تحت بازداشت نیروهای اشغالگر آمریکا و تروریست ها مزدور آنان در اردوگاه الرکبان بودند.