تجارت داخلی حد اکثر قیمت کپسول گاز مایع خالی تعیین می گردد

دمشق- سانا

وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان “حسان ماجد صفیه” دستور تعیین قیمت کپسول گاز مایع خالی با ظرفیت 10 کیلو گرم به 6300 لیر سوری داد.

همچنین دستوره شماره 2187 که سانا نسخه  از آن دریافت کرد، صادر کرد، در این دستور قیمت کپسول گاز مایع با ظرفیت 16 کیلو گرم به 9600 لیر سوری تعیین کرد.