صد ها نفر از اهالی روستای البویضه الشرقیه که به دلیل تروریسم آواره شده بودند، به روستای خود بازگشتند

حمص- سانا

صد ها شهروند آواره که به دلیل تروریسم منازل خود را برای هشت سال ترک کرده بودند، امروز به روستای آزادسازی شده خود بازگشته اند.

قهرمانان ارتش عربی سوریه روستای البویضه الشرقیه را آزاد و امنیت و ثبات را به آن روستا بازگرداندند.

امروز اهالی این روستا  ضمن بر افراشتن پرچم ملی کشورمان و حمل عکس های رهبر وطن رئیس جمهور دکتر بشار اسد شعار هایی در حمایت از قهرمانان ارتش عربی سوریه که امنیت را بازگرداندند را سر دادند.

اهالی روستای البويضة الشرقيه از بازگشت به روستای خود ابراز شادمانی و تاکید کردند: این پیروزی بدون یکپارچگی ملت و ارتش و رهبری برای دفاع از وطن محقق نمی شد.

غیاث