شاخص بازار بورس اوراق بهادار دمشق به مقدار 2.57 واحد افزایش یافته ودر واحدی 1258.01 بسته شد.

دمشق- سانا

شاخص بازار بورس اوراق بهادار دمشق به مقدار 2.57 واحد افزایش یافته نسبت به دفعه قبل ودر واحدی 1258.01 با 0.20 در صد مثبت افزایش یافته.

سهام شرکت (الاهلیه برای تولید روعن نباتی)با 2.01 افزایش یافته، وبا قیمت 229 لیر برای هر سهم بسته شد، سهم بانک الشام با درصد 2.28 وبا قیمت 102.28 برای هر سهم بسته شده، سهم بانک البرکه با درصد 1.52 وبا قیمت 122.43 لیر برای هر سهم بسته شد، در حالیکه  سهام بانک های (سوریه والمهجر ، فرنسبنک، قطر الوطنی، سوریه الدولی الاسلامی) با قیمت عرضه قبل بسته شد.