تعمیر کابل نوری بین دمشق و سویدا

دمشق-سانا

کارگاه های فنی در شرکت ارتباطات سوریه موفق به تعمیر کابل نوری بین دمشق و سویدا شده اند و اینترنت را به حالت عادی بازگردانده اند.

این شرکت در توضیح که در وب سایت خود منتشر شده است، در ساعت 11 شب،کم شدن سرعت اینترنت در سویدا مشاهده شده است، ناشی از نقص فنی در کابل بین استان های دمشق و سویدا است.

این شرکت خاطر نشان کرد که کارگاه تعمیر و نگهداری، کابل نوری را تعمیر و پس از کمتر از دو ساعت، سرعت اینترنت را به حالت عادی بازگرداند.