آماده کردن کاروان ها برای خروج غیر نظامیان محاصره شده در اردوگاه الرکبان در روز جمعه آینده

مسكو – سانا

ستاد های هماهنگی مشترک سوریه و روسیه برای بازگشت آوارگان به سوریه از آماده کردن کاروان ها برای خروج غیر نظامیان محاصره شده در مخیم الرکبان که مایل به ترک این اردوگاه هستند در روز جمعه آینده خبر داد.

این ستاد ها در بیانه ای اعلام کردند: دولت سوریه در توافق با طرف روسی کاروان های انسانی را برای بازگرداندن آوارگانی که تمایل برای ترک اردوگاه مخیم الرکبان داشتند به منازل خود آماده خواهد کرد.

ستاد های هماهنگی مشترک سوریه و روسیه اعلام کرد: ورود این کاروان به مناطق اشغالی در هماهنگی با سازمان ملل متحد خواهد بود.

دو گذرگاه انسانی با همکاری و هماهنگی دو ستاد مشترک سوریه و روسیه برای خارج کردن آوارگان محاصره شده در 16 ماه جاری گشایش یافت.

نیروهای اشغالگر آمریکا از ورود کمک های انسانی به اردوگاه الرکبان جلوگیری می کنند.