دستگیری 19 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

بامداد امروز نیروهای اشغالگر صهیونیستی 19 فلسطینی را در کرانه باختری دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی “معا” نوشت: نیروهای اشغالگر به منازل در شهرک های “عصره شمالی”، “الخضر”و “بیت فجار”واقع در جنوبی “بیت لحم” و به شهرک “تل وصرت”واقع در غربی “نابلس” و به شهرک “العیزریه”واقع در شرقی “قدس اشغالی” یوررش بردند و 19 فلسطینی بازداشت کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر به سیاست خود علیه فلسطینیان از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره فلسطینیان و یورش به خانه ها و دستگیری آنها به قصد بیرون راندن آنها ادامه می دهند.

راما