الناشف وحردان: جنگ تروریستی علیه سوریه  به اهداف خود نرسیده وشکست خورد

بیروت-سانا

رئیس حزب سوسیال ناسیونالیست سوری حنا الناف تاکید کرد که کشورهای  که در جنگ تروریستی علیه سوریه شکرت کردند موفق به رسیدن به اهداف خود نشدند وشکست خوردند.

الناشف طی سخنرانی خود در مورد مساله فلسطین گفت: مسئله فلسطین با خطرناکترین مراحل خود مواجه است، به دلیل برنامه های شهرک سازی صهیونیستی وتخریب مداوم خانه های فلسطینی  و عادی سازی روابط میان برخی رژیم های عربی ودشمن صهیونیستی می باشد ، به طور که که این رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی برای انحلال مسئله فلسطین از طریق معاهده قرن  به توافق رسیدند.

به نوبه خود، رئیس شورای عالی اسعد حردان خاطر نشان کرد که جنگ علیه سوریه  وارد مرحله اخیر برای شکست تروریسم شده  است،  ودولت سوریه حاکمیت خود را در سراسر اراضی  تحکیم خواهد کرد.

حسين