جشن سالگرد روز ارتش روسیه در دمشق

جشن سالگرد روز ارتش روسیه در دمشق