دستگاه تصویربرداری رزونانس مغناطیسی جدید در بیمارستان «المواسات» در دمشق