رسیدگی به اوضاع 130 نفر از حمص و ریف آن

حمص-سانا

در چارچوب آشتی های ملی.امروز، ده ها نفر تحت تعقیب در حمص خودشان را به مقامات مسئول تسلیم کردند تا به وضعیتشان رسیدگی شود.

خبرنگار سانا در حمص اعلام کرد: 130 نفر از شهر حمص و ریف آن ، خودشان و تسلیحات آنها را به مقامات مسئول تسلیم کردند و به حفاظت از امنیت شهروندان متعهد شدند.