نشست بازرگانان سوریه وایران برای بحث مکانیزم های همکاری وایجاد پروژه های مشترک

دمشق-سانا

امروز، ده ها از بازگانان سوریه وایران در هتل داماروز در دمشق دور هم نشستند، وطی این دیدار مکانیزم وراه های ایجاد پروژه های مشترک میان دوجانبه و مشارکت در روند بازسازی سوریه بحث وگفتگو شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق جواد ترک ابادی طی افتتاح نشست  به یاد داشت های تفاهم در حوزه های همکاری که توسط مقامات  ذیصلاح  در هر دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد، برای امضای وایجاد مستند قانونی برای همکاری مشترک میان دوجانبه اشاره کرد.

وی افزود: شرکت های ایرانی در حال تلاش برای ایجاد پروژه های صنعتی  بزرگی در سوریه  است وآمادگی کشور خود برای ارائه تجربیات ایران در سازماندهی مجدد مناطق حاشیه نشین که تخریب شده بود، اعلام کرد.

مدیر اداره سرمایه گذاری سوریه مدین دیاب در مورد فرصت های سرمایه گذاری که در سوریه در دسترس است، وامکانات ارائه می شود به سرمایه گذاران توسط دولت سوریه صحبت کرد. وبه تلاش دولت برای آماده سازی یک قانون برای سرمایه گذاری مدرن وآرزوهای سرمایه گذاران تامین می کنند، اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد برای امور توسعه اقتصادی  وروابط اقتصادی بین المللی رانیا احمد به اهمیت رسیدن به مرحله جریان کالا میان دو کشور بدون قید ویا شرط اشاره کرده وگفت که تا امروز تعداد کالاهای معاف از گمرک  میان دو کشور سوریه وایران به 88 کالا رسیده است.

حسین

شاهد أيضاً

ایران پیش نویس قطعنامه دهمین کنفرانس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را رد کرد

نيويورک-سانا ایران امروز پیش نویس قطعنامه دهمین کنفرانس کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های …