عبد الرحیم مراد: تاکید بر اهمیت روابط میان لبنان و سوریه

بیروت-سانا

عبد الرحیم مراد وزیر و معاون سابق لبنانی تاکید کرد: اهمیت روابط میان لبنان و سوریه و گفت: “ما نیاز به سوریه و نه بر عکس هستیم”.

عبد الرحیم مراد در سخنرانی به خبرنگار سانا اشاره کرد: حضور برخی از لبنانی چه کسی عمدا به روابط بین دو کشور آسیب می رساند

عبد الرحیم مراد توضیح داد که سوریه بازسازی آنچه که توسط جنگ تروریستی نابود شده است. وی اشاره کرد بازگشت دفعه ها از آوارگان سوریه در لبنان به وطن خود است.