حومه دیر الزور: ورود یک کاروان کمک های امدادی به اهالی شهرک هجین