رئیس جمهور بشار اسد دستور تغییر برخی از مواد قانون احوال شخصیه را صادر کرد

دمشق- سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد قانون شماره 4 سال 2019 در مورد تغییر برخی بنود قانون احوال شخصیه که در سال 1953 با شماره 59 صادر شده بود، صادر کرد.

طبق این قانون برخی مصادیق احوال شخصیه از جمله  مسائلی چون نکاح، فسخ نکاح، به هم خوردن نامزدی، حضانت، ولایت، اهلیت، مالکیت وتصرف، نفقه وغیره لحاظ شده وتغییر شده است.

حسین