احیای تعدادی از طرح های آب و خدمات استان حمص

حمص-سانا

استان حمص شاهد اجرای تعدادی از طرح های مربوط به بخش منابع آبی کشور شد.

این طرح ها شامل احیای ساختمان موسسه عمومی آب آشامیدنی و مرکز “الجبایه” و نوسازی ایستگاه تلمبه‌خانه “الغنطو” و کارهای تعمیر سد “تلدو” و شروع به اجرای طرح آبیاری “الجدیده”، “الریان” و طرح استگاه “الدیبه” شد.

“حسین عرنوس”، وزیر منابع آبی در گذشت و گذار در مناطق اجرای این طرح ها از مکانیسم اجرای آن و مشکلاتی که در کار وجود دارد، به قصد کاهش پیامدهای کار مطلع شد.

عرنوس در یک اظهارنظر به خبرنگار سانا گفت: این گشت و گذار به هدف اطلاع از واقعیت منابع آبی در استان حمص، تامین منابع آبیاری یا آب آشامیدنی شد.

مهندس “اسماعیل اسماعیل”، مدیر موارد آبی در حمص توضیح داد: سد “تلدو” در معرض تخریب توسط گروه های تروریستی قرار دارد و با شرکت عمومی طرح های آبی برای تکمیل کار تعمیر و نگهداری در یک زمان کوتاه هماهنگ شد و مقدار آب ذخیره شده در این سد به 13 میلیون متر مکعب رسید که حدود 2200 هکتار را آبیاری می کند.

مهندس “سمر جنیدی”، رئیس کمیته نظارت در مؤسسه عمومی آب آشامیدنی و آبیاری در حمص خاطرنشان کرد: کارهای بازسازی به مراحل پیشرفته رسیده، که حدود 75 درصد کار تکمیل شده است و ظرف مدت 3 ماه کارگران به این مؤسسه باز خواهد گشت.

راما