امضا پروتکل همکاری بین اتاق گردشگری طرطوس و مرکز بین المللی علوم تجاری

دمشق-سانا

اتاق گردشگری طرطوس یک پروتکل همکاری با مرکز بین المللی علوم تجاری و بانکی برای توانبخشی و توسعه کادر های بخش گردشگری را امضا کرد.

این پروتکل با هدف تبادل تجربیات، آموزش و تعلیم کارگران در زمینه گردشگری و افزایش سطح حرفه ای و فعال سازی نقش جامعه محلی در تشویق گردشگری به امضا رسید.

این پرتکل با حضور رئیس اتاق گردشگری طرطوس و اعضای اتاق و مدیر گردشگری طرطوس  و مدیر مرکز بین المللی علوم تجاری و بانکی و دبیر دانشکده گردشگری در طرطوس امضا شد.