معاملات بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته به بیش از 322 میلیون لیر رسید

دمشق – سانا

شاخص بورس اوراق بهادار دمشق طی هفته گذشته با گردش / 210849 / سهم در 401 معامله،  با قیمت/ 336ر322 / میلیون لیر نسبت به هفته گذاشته به معدل /  43.16 امتیاز کاهش یافت یافت و بر قیمت /  6ر6146 / امتیاز بسته شد.

سهم شرکت البرکه  به میزان /32ر0 / در صد افزایش یافت و بر قیمت / 22ر1444/ لیر بسته شد.

سهم بانک سورية والمهجر به میزان / 34ر0  / در صد افزایش یافت و بر قیمت /  37ر996  / لیر بسته شد

سهم بانک /سورية الدولی الاسلامی/ به میزان / 6ر0 / در صد افزایش یافت و بر قیمت /89ر849 / لیر بسته شد.