صدها خانواده تعطیلات پایان هفته را در صلنفه می گذرانند