/تصاویر/…باز کردن جاده های اصلی وفرعی در شهرک حضر

/تصاویر/…باز کردن جاده های اصلی وفرعی در شهرک حضر