عــاجــل خبرنگار سانا در حماه: یگان های ارتش عربی سوریه بر شهرک های اللطامنه، لطمين،مورك،معركبه, كفرزيتا ولحايا در ریف شمالی حماه مسلط شدند

تصاویری زیبا از بارش برف در صيدنايا و معلولا