تصاویر زیبایی از برف امروز ریف دمشق و السویداء

برف قلعه جندل

برف حرفا

بارش برف السویداء