بررسی پیش نویس توافق همکاری اقتصادی استراتژیک و بلند مدت بین سوریه و ایران

تهران – سانا

تهران پایتخت ایران امروز میزبان دیدار دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران بود.

راهکارهای توسعه و گسترش زمینه های همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری بین دو کشور دوست و تدویت پیش نویس توافق همکاری اقتصادی استراتژیک و بلند مدت بین سوریه و ایران در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

غیاث