787 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم 1.084 میلیون هکتار سطح زیر کشت جو در کشور

دمشق – سانا

مدیرکل اداره کشاورزی میزان سطح زیر کشت گندم را 787725هکتار در کشور اعلام کرد.

مهندس عبدالمعين قضمانی مدیرکل اداره کشاورزی میزان سطح زیر کشت گندم را 787725هکتار در کشور اعلام کرد و افزود: از این مقدار 477434 هکتار کشت دیم و 310291 هکتار هم کشت آبی است.

وی نیز میزان سطح زیر کشت جو را 1084559 هکتار در کشور اعلام کرد.

مدیرکل اداره کشاورزی افزود: از این مقدار 1031144 هکتار کشت دیم و 53415 هکتار هم کشت آبی است.