بیش از 800 هزار هکتار از اراضی کشاورزی حسکه به کشت گندم و جو رفت

حسكه – سانا

سطح زیرکشت گندم و جو در اراضی کشاورزی حسکه به بیش از 800 هزار هکتار رسید.

معاون مدیر اداره کشاورزی این استان در همین باره به خبرنگار سانا توضیح داد: از آغاز سال زراعی جاری تا کنون 801332 هکتار از اراضی زراعی حسکه زیر کشت گندم و جو رفت.

وی ادامه داد: 122500 هکتار از اراضی کشاورزی حسکه به زیر کشت گندم آبی و 260500 هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم دیم قرار گرفت.

غیاث جاویش