12 دسامبر 1901-گولیلمو مارکونی اولین سیگنالهای امواج رادیویی در اقیانوس اطلس

امروز در تاریخ: 

1963 -اعلام استقلال کنیا

1967 -عضویت جمهوری دموکراتیک مردمی یمن در اتحادیه عرب

در همین روز به دنیا آمد:

1927- رابرت نویس  مخترع و دانشمند فیزیک آمریکایی

درهمین روز درگذشت:

2003 فدوی طوقان شاعر ونویسنده فلسطینی

عیدهای و مناسبت ها :

روز ملی در کنیا